ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACY POLICY WEBSITE

ALGEMENE VOORWAARDEN HUNT YOUR DREAM
 

1.    ALGEMEEN
1.1    In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
a.    HYD: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Winning Quotations Only B.V. handelend onder de naam Hunt Your Dream, statutair gevestigd te Arnhem aan de Bovenbrugstraat 7 (6814 DP), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27282051; 
b.    Abonnement: een Overeenkomst op grond waarvan HYD aan Klant voortdurend of herhaaldelijk Producten levert en/of Diensten verricht, gedurende een bepaalde of onbepaalde periode;
c.    BW: het Nederlandse Burgerlijke Wetboek;
d.    Coachingplatform: het platform dat HYD via haar Website ter beschikking stelt, waarop Klant tegen betaling gebruik kan maken van coaching en aanverwante Diensten, zoals omschreven op de Website en in de aanbiedingen van HYD.
e.    Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met HYD onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst en/of een Overeenkomst met HYD aangaat ter zake van de levering van Producten of Diensten;
f.    Dagen: kalenderdag(en);
g.    Derden: andere partijen dan HYD en Klant;
h.    Diensten: de in de Overeenkomst gespecificeerde diensten en adviezen van HYD;
i.    Groeiplatform: een onderdeel van de Website, waarop HYD allerlei informatie beschikbaar stelt aan websitebezoekers, zoals blogs, informatieve video’s en podcasts.
j.    Overeenkomst: een overeenkomst tussen HYD en Klant op grond waarvan HYD Producten en/of Diensten levert, op grond van welke titel dan ook;
k.    Product: de in de Overeenkomst gespecificeerde fysieke en digitale goederen die aan Klant worden geleverd;
l.    Schriftelijk: per brief of per e-mail.
m.    Website: de website van HYD die onder meer ter beschikking wordt gesteld via de domeinnamen huntyourdream.com, huntyourdream.it en huntyourdream.pt;
1.2    Indien aan woorden in art. 1.1 in de enkelvoudsvorm een betekenis wordt toegekend, wordt daaronder mede de meervoudsvorm begrepen en vice versa.
1.3    Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en opdrachtbevestigingen van, bestellingen bij en (onderhandelingen over) Overeenkomsten met HYD.
1.4    Afwijkende voorwaarden en bedingen gelden slechts indien deze Schriftelijk met HYD zijn overeengekomen dan wel Schriftelijk door HYD zijn bevestigd en laten voor het overige deze Voorwaarden volledig in stand.
1.5    Nietigheid, vernietigbaarheid of niet toepasselijkheid van één of meer in deze Voorwaarden voorkomende bepalingen of een deel van een bepaling, doet niets af aan de werking en geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden.
1.6    De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van Klant wordt door HYD uitdrukkelijk afgewezen, tenzij zulks Schriftelijk met Klant is overeengekomen.
1.7    HYD is gerechtigd eenzijdig wijzigingen in deze Voorwaarden aan te brengen. Indien HYD van deze wijzigingsbevoegdheid gebruik maakt, gelden de gewijzigde Voorwaarden nadat de gewijzigde Voorwaarden door HYD aan Klant zijn toegezonden. Indien de Voorwaarden ten nadele van Klant worden gewijzigd, heeft Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden, binnen twee maanden nadat de nieuwe Voorwaarden van toepassing zijn geworden. Reeds geleverde prestaties worden niet ongedaan gemaakt.
1.8    Bij bestellingen geplaatst door personen onder de 18 jaar, dient een ouder of voogd goedkeuring te hebben gegeven.

2.    AANBIEDINGEN
2.1    Alle aanbiedingen en uitlatingen van HYD: 
a.    zijn vrijblijvend;
b.    gelden als één geheel;
c.    zijn slechts gericht tot Klant;
d.    kunnen niet gedeeltelijk worden geaccepteerd; en 
e.    zijn slechts geldig gedurende één bezoek aan de Website, althans gedurende de periode die bij de aanbieding wordt vermeld.
2.2    Kennelijke schrijffouten of kennelijke vergissingen van HYD in aanbiedingen, binden HYD niet. Klant kan daaraan geen rechten ontlenen.
2.3    Een deel van het aanbod van Producten van HYD, bestaat uit zogenaamde affilliates. Dat zijn Producten (van Derden) die door Derden worden verkocht en ook als zodanig worden aangeboden door HYD. Dergelijke Producten worden rechtstreeks bij Derden aangeschaft. Er komt dan geen Overeenkomst met HYD tot stand.

3.    OVEREENKOMST
3.1    De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant het aanbod van HYD aanvaardt en voldoet aan de door HYD gestelde voorwaarden.
3.2    Klant zal bij het plaatsen van een bestelling correcte NAW-gegevens verstrekken. HYD mag op die gegevens vertrouwen. HYD is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het verstrekken van foutieve gegevens, noch heeft Klant dan recht op ontbinding van de Overeenkomst.
3.3    Als Klant een bestelling plaatst op de Website, zal HYD de bestelling vervolgens zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen aan het e-mailadres dat Klant bij de bestelling heeft opgegeven.
3.4    HYD maakt deze Voorwaarden openbaar op haar Website, en zal daarnaast uiterlijk bij de levering van het product een exemplaar van deze Voorwaarden dan wel een bestendige elektronische verwijzing naar de Voorwaarden per e-mail aan Klant verzenden.
3.5    Slechts met de uitdrukkelijke Schriftelijke voorafgaande toestemming van HYD kan Klant zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen aan Derden.

4.    ABONNEMENTEN
4.1    HYD biedt op haar website bij bepaalde Producten en Diensten de mogelijkheid aan om een Abonnement af te nemen. Abonnementen hebben een bepaalde looptijd. Klant dient de Producten en Diensten waartoe het Abonnement recht geeft te gebruiken vóór het einde van de looptijd. Het recht op Producten en Diensten komt te vervallen na het einde van de looptijd van het Abonnement. 
4.2    Abonnementen worden na afloop van de eerste looptijd stilzwijgend verlengd met dezelfde looptijd, tenzij in de aanbieding anders is vermeld. Abonnementen met een onbepaalde looptijd, worden daarbij beschouwd als Abonnementen met een looptijd van één jaar.
4.3    Klant kan een abonnement opzeggen tegen de datum waarop het abonnement afloopt of (stilzwijgend) wordt verlengd, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één maand. Een opzegging die door HYD wordt ontvangen na afloop van de opzegtermijn, wordt beschouwd als een opzegging tegen het einde van de volgende abonnementsperiode. Klant kan een abonnement opzeggen door een e-mail te sturen aan de klantenservice op het e-mailadres support@huntyourdream.com of door op andere wijze contact op te nemen met de klantenservice.
4.4    Vergoedingen die vooruit zijn betaald, blijven – ondanks opzegging – verschuldigd en zullen niet worden terugbetaald.

5.    COACHINGPLATFORM
5.1    HYD biedt tegen betaling toegang tot het Coachingplatform. Toegang kan worden gekregen via de Website.
5.2    Klant kan via het Coachingplatform Diensten afnemen die bestaan uit coaching en daaraan gerelateerde diensten. HYD werkt samen met een aantal coaches die aan Klant de Dienst leveren. HYD maakt afspraken met deze coaches over hun omgang met Klant en de persoonsgegevens van Klant. Deze afspraken zullen ten minste overeenstemmen met het privacystatement van HYD (zie art. 15).
5.3    De Diensten die HYD aanbiedt via het Coachingplatform, zijn naar hun aard een inspanningsverplichting van HYD jegens Klant. Klant kan geen rechten ontlenen aan de inhoud van het Coachingplatform en de daarin uitgewisselde informatie. Het Coachingplatform biedt dus geen garantie dat problemen van Klant worden opgelost. Zij dient te worden beschouwd als een hulpmiddel bij persoonlijke ontwikkeling.
5.4    Tenzij in de aanbieding wordt vermeld, verstrekken HYD en haar coaches géén medische adviezen aan Klant. Bij medische klachten dient te allen tijde een arts geraadpleegd te worden.

6.    PRIJZEN
6.1    Alle door HYD aangeboden en met HYD overeengekomen prijzen zijn in Euro en inclusief de verschuldigde BTW en inclusief eventuele overige (overheids)heffingen.
6.2    De aangeboden en overeengekomen prijzen van Producten zijn exclusief de leveringskosten. Indien leveringskosten van toepassing zijn, worden deze duidelijk vermeld op de Website en in de bestelbevestiging.
6.3    HYD is bevoegd om de prijs te wijzigen. Indien Klant een abonnement afneemt, worden prijswijzigingen enkel verwerkt na afloop van de (oorspronkelijke) abonnementsperiode. Als de prijs van het abonnement verandert, zal HYD ten minste één maand van tevoren een e-mail sturen, met informatie over de prijswijziging. Klant heeft het recht om de Overeenkomst op te zeggen tegen de ingangsdatum van de nieuwe prijs.

7.    LEVERING EN UITVOERING
7.1    Klant heeft recht op levering van een conform Product en de verrichting van een conforme Dienst door HYD. Diensten omvatten een inspanningsverplichting van HYD jegens Klant. 
7.2    Aan de Diensten op het Coachingplatform, zoals (online-)coaching, kan in overleg met Klant een – van de aanbieding afwijkende – andere invulling gegeven worden. In dat geval heeft Klant geen recht op ontbinding van de Overeenkomst.
7.3    HYD spant zich ertoe in de door haar genoemde (lever)termijnen in acht te nemen, en zal uiterlijk binnen dertig dagen leveren. Indien HYD voorziet dat deze uiterste levertmijn zal worden overschreden, zal zij Klant hierover informeren. Klant heeft dan het recht om de Overeenkomst te ontbinden. Klant heeft geen recht op schadevergoeding bij overschrijding van een (leverings)termijn, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van HYD.

8.    BETALINGSVOORWAARDEN
8.1    De bestelbevestiging die wordt verstuurd na het plaatsen van een bestelling, is tevens de factuur. Deze factuur wordt enkel digitaal verstrekt.
8.2    HYD biedt verschillende betalingsopties aan. De betalingsvoorwaarden kunnen per betalingsmogelijkheid verschillen en worden duidelijk vermeld voordat Klant een bestelling plaatst. Indien niet de volledige (koop)prijs vooraf wordt betaald, geldt dat de betalingstermijn van iedere factuur veertien (14) Dagen na de factuurdatum bedraagt.
8.3    Indien Klant de factuur niet binnen die termijn betaalt, zal HYD Klant een betalingsherinnering sturen en zal zij Klant een laatste termijn van veertien (14) Dagen stellen. Nadien is Klant in verzuim. HYD is dan gerechtigd de wettelijke rente, zoals bedoeld in artikel 6:119 BW, in rekening te brengen. Ook maakt HYD dan aanspraak op de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten.

9.    HERROEPINGSRECHT
9.1    Uitsluitend indien Klant een consument is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft Klant het recht om de Overeenkomst tot levering van:
a.    Producten zonder opgave van redenen te ontbinden, uiterlijk binnen 14 dagen nadat de Producten op het door Klant opgegeven adres zijn afgeleverd dan wel de Producten door Klant bij HYD zijn afgehaald.
b.    Diensten zonder opgave van redenen te ontbinden, uiterlijk binnen 14 dagen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen.
9.2    Als Klant gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, dan dient hij dit binnen 14 dagen nadat het Product is afgeleverd dan wel, bij een Dienst, nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, kenbaar te maken bij HYD. Klant kan daarvoor het modelformulier gebruiken, dat als Bijlage 1 is bijgevoegd. Klant zal het Product vervolgens binnen 14 dagen aan HYD retour sturen met alle toebehoren en zoveel mogelijk met de originele verpakking. Klant zal aan HYD een bewijs van verzending verstrekken, zodat HYD kan vaststellen dat het Product binnen de termijn is teruggestuurd.
9.3    Klant zal gedurende de bedenktijd te allen tijde zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Klant mag het Product slechts zodanig gebruiken dat hij kan beoordelen of hij het Product wenst te behouden.

KOSTEN BIJ HERROEPING
9.4    Klant draagt zelf de kosten voor de retourzending.
9.5    HYD zal bedragen die de Klant reeds heeft betaald zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terugbetalen, nadat HYD het Product of de Producten retour heeft ontvangen. HYD zal deze bedragen terugbetalen via dezelfde betaalmethode als die de Klant heeft gebruikt, tenzij Klant toestemming geeft voor het gebruik van een andere methode.
9.6    Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de Klant zelf is de Klant aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
9.7    De Klant kan geen gebruik maken van het herroepingsrecht indien de geleverde Producten:
a.    op basis van maatwerk tot stand zijn gebracht;
b.    naar hun aard niet geschikt zijn om te worden teruggezonden;
c.    snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
d.    waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt, waarop HYD geen invloed kan uitoefenen;
e.    om hygiënische redenen niet teruggezonden kunnen worden, voor zover de Klant de productverzegeling heeft verbroken.
9.8    Voor zover de Overeenkomst het verrichten van Diensten betreft kan Klant geen gebruik maken van het herroepingsrecht, indien de Diensten reeds zijn verricht binnen de herroepingstermijn, en Klant afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht.

10.    GEBREKEN EN KLACHTEN
10.1    Klachten over en gebreken aan de Producten en/of Diensten van HYD, dienen te worden ingediend. Klachten worden door HYD beoordeeld aan de hand van de klachtenprocedure, die is gepubliceerd op de website www.huntyourdream.com/klachtenregeling.
10.2    Klachten ten aanzien van geleverde Producten of verrichte Diensten, of de facturatie daarvan dienen zo spoedig mogelijk (binnen bekwame tijd), maar uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking van enige non-conformiteit of enig gebrek, bij HYD te worden ingediend;
10.3    Een klacht van Klant schort niet de (betalings)verplichtingen van Klant op, die uit de Overeenkomst voortvloeien.
10.4    Retourzendingen die HYD niet vooraf Schriftelijk heeft goedgekeurd, worden door HYD niet geaccepteerd en geschieden geheel voor rekening en risico van Klant. Als uitzondering op deze regel gelden retourzendingen van Klant vanwege een beroep op het herroepingsrecht, mits de Klant zijn retourzending vooraf heeft gemeld, al dan niet middels het modelformulier dat als Bijlage 1 is bijgevoegd.

11.    GARANTIE
11.1    Op de door HYD geleverde Producten gelden de door de leveranciers van HYD vastgestelde garantiebepalingen. HYD biedt geen andere garanties, tenzij een garantie uitdrukkelijk met Klant wordt overeengekomen.
11.2    Op de door HYD geleverde Diensten wordt geen garantie gegeven.
11.3    Alle garantieverplichtingen van HYD vervallen in ieder geval indien:
a.    er nabewerkingen, wijzigingen of reparaties aan een Producht zijn uitgevoerd, zonder de voorafgaande Schriftelijke toestemming van HYD;
b.    er onzorgvuldig met een Product is omgegaan;
c.    het Product niet conform de bestemming is gebruikt.

12.    OVERMACHT
12.1    Indien er sprake is van overmacht, en HYD daardoor niet of voor langere tijd niet kan leveren, hebben HYD en Klant beiden het recht om de Overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. HYD is in een dergelijk geval niet verplicht tot voldoening van enige schadevergoeding.
12.2    Indien HYD vóór ontbinding wegens overmacht haar verplichtingen deels is nagekomen, is HYD gerechtigd dat deel in rekening te brengen.

13.    AANSPRAKELIJKHEID
13.1    De aansprakelijkheid van HYD en/of Derden voor schade geleden door Klant, is beperkt tot maximaal het bedrag dat Klant ter uitvoering van de Overeenkomst aan HYD heeft betaald, behoudens voor zover deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van HYD.
13.2    HYD is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade en vertragingsschade.
13.3    Indien aansprakelijkheid van HYD op grond van art. 7:24 BW komt vast te staan, zal iedere beperking van de aansprakelijkheid van HYD zijn begrensd tot hetgeen is toegestaan volgens dat artikel.
13.4    Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden, is de aansprakelijkheid van HYD in ieder geval beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering van HYD. 

14.    EIGENDOMSVOORBEHOUD
14.1    Geleverde Producten blijven eigendom van HYD, totdat het volledige factuurbedrag is voldaan.
14.2    Indien en zolang HYD eigenaar is van de Producten, mag Klant de Producten niet vervreemden, verhuren, in gebruik geven of bezwaren.

15.    VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
15.1    HYD verwerkt bij de uitvoering van de Overeenkomst, het leveren van Producten en het verrichten van Diensten persoonsgegevens van Klant. HYD verwerkt de persoonsgegevens van Klant overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving en in overeenstemming met het privacystatement van HYD, dat is gepubliceerd op de website: www.huntyourdream.com/privacy
15.2    HYD kan het privacystatement periodiek herzien. Indien daarvan sprake is, zal HYD Klant tijdig vooraf informeren over wijzigingen in het privacystatement.

16.    ONTBINDING
16.1    In het geval waarin:
a.    Klant in staat van faillissement wordt verklaard,
b.    Klant wordt toegelaten tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen,
c.    Klant zelf verzoekt tot zijn faillissement of surseance van betaling of toelating tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen,
d.    Klant tot boedelafstand overgaat,
e.    beslag op een (gedeelte van) het vermogen van Klant wordt gelegd;
f.    Klant onder curatele wordt gesteld;
g.    Klant anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest;
h.    Klant komt te overlijden; of
i.    Klant tekortschiet in de nakoming van een op grond van de Overeenkomst of deze Voorwaarden op hem rustende verplichting;
is HYD gerechtigd de Overeenkomst met directe ingang en zonder ingebrekestelling buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, door middel van een Schriftelijke kennisgeving, één of ander onverminderd de overige rechten van HYD.

17.    INTELLECTUELE EIGENDOM
17.1    Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de (inhoud van) de website(s) van HYD, het Coachingplatform, het Groeiplatform en door HYD geleverde Producten of door HYD verrichte Diensten, berusten uitsluitend bij HYD en/of haar leveranciers en/of licentiegevers. Klant erkent deze rechten en zal zich onthouden van het plegen van inbreuk op deze intellectuele eigendomsrechten.
17.2    Voor zover HYD aan Klant Producten of Diensten levert, waarvan de intellectuele eigendomsrechten die daarop rusten niet zijn uitgeput, verleent HYD aan Klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van de Overeenkomst, een en ander onder de voorwaarde van volledige en tijdige nakoming door Klant van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.
17.3    Indien en voor zover er door een prestatie van HYD intellectuele eigendomsrechten (of aanspraken daarop) zouden ontstaan bij Klant, draagt Klant deze intellectuele eigendomsrechten reeds nu voor alsdan over aan HYD, welke overdracht door HYD wordt aanvaard, zonder dat Klant recht heeft op enige vergoeding.

18.    TOEPASSELIJK RECHT
18.1    Op alle Overeenkomsten en deze Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing en de Nederlanse rechter bevoegd.
18.2    Alle uit deze Voorwaarden of de Overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechter in het arrondissement waarbinnen Klant woonplaats heeft, althans – bij gebreke van een bekende woonplaats van Klant – bij de Rechtbank Gelderland.

19.    COPYRIGHT ALGEMENE VOORWAARDEN HUNT YOUR DREAM
19.1 Op de inhoud van de gehele Algemene Voorwaarden Hunt Your Dream (inclusief Privacybeleid) rust copyright, dit copyright behoort toe aan Licentiegever. Het is niet toegestaan om de inhoud van deze Algemene Voorwaarden Hunt Your Dream geheel of gedeeltelijk over te nemen, tenzij met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

***

BIJLAGE 1 - MODELFORMULIER VOOR ONTBINDING / HERROEPING

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

Aan Winning Quotations Only B.V. (Bovenbrugstraat 7, 6814 DP)

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

Naam/Namen Klant(en) Adres Klant(en) 

Handtekening van Klant(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

PRIVACYSTATEMENT

1.    WINNING QUATATIONS ONLY
1.    Het  privacy statement is van toepassing op het gebruik van Hunt Your Dream wat wordt geëxploiteerd door Winning Quotations Only B.V. (KvK 27282051), hierna aan te duiden als “Winning Quotations Only” of “wij”.
 
2.    VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
1.    Winning Quotations Only verwerkt jouw persoonsgegevens. 
2.    Voor ons is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. 
3.    Winning Quotations Only respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat jouw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld.

3.    DOELEINDEN 
1.    Jouw persoonsgegevens worden door Winning Quotations Only verwerkt voor de volgende doeleinden:
1.    Het uitvoeren van de met jou gesloten overeenkomst(en);
2.    Het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
3.    Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen; 
4.    Om met jou in contact te kunnen treden en te reageren op door jou gestelde vragen; 
5.    Om je te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van derden of van Winning Quotations Only op het webplatform; 
6.    Voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die je per e-mail worden verzonden;
7.    Voor het verbeteren van de website en dienstverlening van Winning Quotations Only; 
8.    Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
9.    Het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.

4.    RECHTSGROND

1.    De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:
­    De door jou gegeven toestemming; 
­    Het op jouw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst;
­    Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;  
­    De behartiging van gerechtvaardigde belangen van Winning Quotations Only of van een derde.
2.    Voor de hiervoor als 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 9 genummerde doeleinden beroept Winning Quotations Only zich op de grondslag van het gerechtvaardigd belang. 
3.    Het gerechtvaardigd belang van Winning Quotations Only bestaat uit het uitvoeren van de normale bedrijfsvoering, het verzorgen van activiteiten van intern beheer, het verrichten van interne (markt)analyses, het kunnen verrichten van marketingactiviteiten en soortgelijke belangen van commerciële en bedrijfsmatige aard. 
4.    Uiteraard wordt hierbij steeds ook het privacybelang van de betrokkene in acht genomen. 
5.    Je kunt je tegen deze verwerkingen verzetten op grond van het recht van bezwaar. Meer informatie over dat recht vind je verderop in het statement. 


5.  CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS
1.    Bij het gebruik van Hunt Your Dream worden verschillende persoonsgegevens verwerkt. Winning Quotations Only verwerkt de volgende gegevens. 
-    Algemeen: contact- en betaalgegevens die je verstrekt als je via het contactformulier of de chatbox informatie opvraagt of in de webshop producten koopt. Gegevens die je zelf aanlevert voor bijvoorbeeld de Wall of Dreams worden ook verwerkt.  
-    Account App Hunt Your Dream: accountgegevens waaronder inloggegevens, NAW-gegevens, betaalgegevens, informatie en beeldmateriaal dat je in het Collectief Deel uploadt. Wij verwerken alleen beeldmateriaal vanuit het Persoonlijk Deel van de App waar je expliciet toestemming voor hebt verleend. 
-    Account Webplatform Hunt Your Dream: accountgegevens waaronder inloggegevens, NAW-gegevens, betaalgegevens, informatie en beeldmateriaal dat je via het webplatform uploadt of invult. 
-    Advisering & Coaching: van het advies of de coach ondersteuning (coachgesprek of anderszins) wordt een rapportage gemaakt. Afhankelijk van de gekozen advies of coach ondersteuning, kan het voorkomen dat in de rapportage bijzondere persoonsgegevens (waaronder gezondheidsgegevens indien van toepassing) worden vermeld. De rapportage kan door jou en de coach worden ingezien.

6.    VERPLICHTE VERSTREKKING
1.    Wanneer wij je om persoonsgegevens vragen, dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. 
2.    Uitgangspunt daarbij is steeds dat Winning Quotations Only niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.
3.    In een aantal gevallen kan het zijn dat Winning Quotations Only persoonsgegevens verwerkt die door jou zelf openbaar worden gemaakt. Denk hierbij aan informatie die je deelt wanneer je deelneemt aan een poll, een blog plaatst of informatie deelt op de Wall of Dreams.
   
7.    UITWISSELING MET DERDEN
1.    Wanneer je gebruikt maakt van coaching en/of advisering worden je gegevens met de coach gedeeld. 
2.    Winning Quotations Only verstrekt overigens geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken. Het voorgaande is alleen anders wanneer:
­    Je voorafgaande toestemming hebt gegeven voor de betreffende verstrekking; of
­    Winning Quotations Only wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.

8.    DOORGIFTE AAN HET BUITENLAND
1.    Jouw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden in landen buiten de EU. Wanneer wij jouw gegevens verwerken in landen buiten de EU, nemen we passende maatregelen. 
-    Adequaatheidsbesluit: allereerst kan de doorgifte van persoonsgegevens aan een derde land plaatsvinden op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Dit betekent dat persoonsgegevens doorgegeven kunnen worden aan derde landen waarvan wordt erkend dat zij voldoende bescherming bieden. Klik hier om te zien welke landen buiten de EU een passend niveau van gegevensbescherming bieden
-    Passende waarborgen: wanneer de doorgifte niet kan worden gebaseerd op een adequaatheidsbesluit, moet Winning Quotations Only passende waarborgen bieden om persoonsgegevens door te geven aan een derde land. Winning Quotations Only heeft passende maatregelen genomen. Doorgiften naar derde landen, die niet kunnen worden gebaseerd op een adequaatheidsbesluit, zullen alleen plaatsvinden op basis van Binding Corporate Rules of Standard Contractual Clauses. 
2.    Je kunt via onderstaande contactgegevens een kopie verkrijgen van de betreffende waarborgen. 

9.    GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING EN PROFILING
1.    Winning Quotations Only maakt wel gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling. 
2.    Het belang van Winning Quotations Only in het gebruik van deze technieken is gelegen in het verhogen van het individuele service niveau op basis van het geselecteerde Groeithema. De geautomatiseerde besluitvorming maakt – in de kern – gebruik van de volgende onderliggende logica: de gebruiker selecteert een Groeithema en ontvangt relevante aanvullende informatie. 
3.    De gevolgen voor jou bij het gebruik van deze technieken zijn naar verwachting positief omdat ze je kunnen helpen bij jouw persoonlijke ontwikkeling en groei. 

10.    BEWAARTERMIJNEN
1.    Jouw gegevens worden gedurende de looptijd van het gebruik van de app of een van onze andere diensten bewaard. 
2.    Gegevens die betrekking hebben op de bedrijfsvoering bewaren wij gedurende de wettelijk verplichte termijn van 7 jaar. 
3.    Je gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

11.    BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS
1.    Winning Quotations Only zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen) nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 
2.    In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk.
 
12.    JOUW RECHTEN
1.    Je hebt de volgende rechten:

  • Inzagerecht: het recht om de door Winning Quotations Only verwerkte persoonsgegevens in te zien;
  • Correctie- en verwijderingsrecht: het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is; 
  • Recht van bezwaar: houdt in dat je vanwege jouw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd. In gevallen buiten toestemming en direct marketing, zal Winning Quotations Only een belangenafweging maken;
  • Recht op beperking: voor zover de juistheid van de gegevens door jou wordt betwist, heb je onder omstandigheden het recht op beperking van de verwerking van jouw gegevens. Dit houdt kort gezegd in dat Winning Quotations Only de verwerking van de gegevens tijdelijk ‘bevriest’;
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: het recht om bij ons opgeslagen, je betreffende gegevens in een gewoon, machinaal leesbaar formaat over te dragen, of om verzending aan een andere verantwoordelijke persoon te vragen;
  • Intrekking van toestemming: je hebt dit recht voor zover wij van jou gegevens verwerken op basis van jouw toestemming. Je hebt te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken.

13.    TOEZICHTHOUDER
1.    Het staat je verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder.
2.    De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. 
3.    Je vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

14.    WIJZIGINGEN
1.    Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website of in de app van de Winning Quotations Only.
2.    Winning Quotations Only kan jouw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit privacy statement. 
3.    In dat geval zullen wij contact met je opnemen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden jouw deelname te weigeren.

15.    CONTACTGEGEVENS
1.    Als je vragen hebt over dit privacy statement of ons privacybeleid, of een beroep wilt doen op één van jouw wettelijke rechten, kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens: support@huntyourdream.com